+ * -
امروز 3 تير ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
جان گرفته
دهمين شعر از دفتر «مرگ رنگ»:از هجوم نغمه اي بشكافت گور مغز من امشب‌:
مرده اي را جان به رگ ها ريخت‌،


پا شد از جا در ميان سايه و روشن‌،
بانگ زد بر من : مرا پنداشتي مرده
و به خاك روزهاي رفته بسپرده؟
ليك پندار تو بيهوده است‌:
پيكر من مرگ را از خويش مي راند....سرگذشت من به زهر لحظه هاي تلخ آلوده است‌.
من به هر فرصت كه يابم بر تو مي تازم‌.
شادي ات را با عذاب آلوده مي سازم‌.
با خيالت مي دهم پيوند تصويري
كه قرارت را كند در رنگ خود نابود.
درد را با لذت آميزد،
در تپش هايت فرو ريزد.
نقش هاي رفته را باز آورد با خود غبار آلود.

مرده لب بر بسته بود.
چشم مي لغزيد بر يك طرح شوم‌.
مي تراويد از تن من درد.
نغمه مي آورد بر مغزم هجوم‌.بازديد : 10001 بار

کلمات کليدي : سهراب سپهري مرگ رنگ جان گرفته