+ * -
امروز 3 تير ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
نشاني
نهمين شعر از دفتر «حجم سبز» :

براي ابوالقاسم سعيدي 


«خانه دوست كجاست؟» در فلق بود كه پرسيد سوار.
آسمان مكثي كرد.رهگذر شاخه نوري كه به لب داشت به تاريكي شن ها
بخشيد
و به انگشت نشان داد سپيداري و گفت‌:

«نرسيده به درخت‌،
كوچه باغي است كه از خواب خدا سبزتر است
و در آن عشق به اندازه پرهاي صداقت آبي است
مي روي تا ته آن كوچه كه از پشت بلوغ‌، سر به در مي آرد،
پس به سمت گل تنهايي مي پيچي‌،
دو قدم مانده به گل‌،
پاي فواره جاويد اساطير زمين مي ماني
و تو را ترسي شفاف فرا مي گيرد.
در صميميت سيال فضا، خش خشي مي شنوي‌:
كودكي مي بيني
رفته از كاج بلندي بالا، جوجه بردارد از لانه نور
و از او مي پرسي
خانه دوست كجاست.»

بازديد : 23433 بار

کلمات کليدي : سهراب سپهري حجم سبز نشاني