+ * -
امروز 1 تير ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
پرده
پنجمين شعر از دفتر «زندگي خواب ها» :
پنجره ام به تهي باز شد
و من ويران شدم .


پرده نفس مي كشيد

ديوار قير اندود!
از ميان برخيز.
پايان تلخ صداهاي هوش ربا!
فرو ريز.

فراموشي مي بارد.
پرده نفس مي كشد:
شكوفه خوابم مي پؤمرد.

تا دوزخ ها بشكافند،
تا سايه ها بي پايان شوند،
تا نگاهم رها گردد،
درهم شكن بي جنبشي ات راو از مرز هستي من بگذر
سياه سرد بي تپش گنگ !بازديد : 8338 بار

کلمات کليدي : سهراب سپهري زندگي خواب ها پرده