+ * -
امروز 1 تير ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
پادمه
سومين شعر از دفتر «شرق اندوه» :مي روييد. در جنگل ، خاموشي رويا بود.
شبنم بر جا بود.


درها باز، چشم تماشا باز، چشم تماشاتر، و خدا در
هر ... آيا بود؟
خورشيدي در هر مشت‌: بام نگه بالا بود.
مي بوييد. گل وا بود؟ بوييدن بي ما بود: زيبا بود.
تنهايي ، تنها بود.
نا پيدا، پيدا بود.
«او» آنجا، آنجا بود.

 بازديد : 9157 بار

کلمات کليدي : سهراب سپهري شرق اندوه پادمه