+ * -
امروز 3 تير ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
نا
نهمين شعر از دفتر «شرق اندوه» :باد آمد ، در بگشا، اندوه خدا آورد.
خانه بروب ، افشان گل ، پيك آمد ، پيك آمد، مژده ز«نا»
آورد.


آب آمد، آب آمد، از دشت خدايان نيز، گل هاي سيا آورد.
ما خفته ، او آمد، خنده شيطان را بر لب ما آورد.
مرگ آمد
حيرت ما را برد،
ترس شما آورد.
در خاكي ، صبح آمد، سيب طلا، از باغ طلا آورد.

 بازديد : 8361 بار

کلمات کليدي : سهراب سپهري شرق اندوه نا