+ * -
امروز 3 تير ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
شيطان هم
يازدهمين شعر از دفتر «شرق اندوه» :از خانه بدر ، از كوچه برون‌، تنهايي ما سوي خدا مي رفت‌.
در جاده ، درختان سبز، گل ها وا، شيطان نگران‌: انديشه


رها مي رفت‌.
خار آمد، و بيابان ، و سراب‌.
كوه آمد و ، خواب‌.
آواز پري : مرغي به هوا مي رفت؟
- ني ، همزاد گياهي بود، از پيش گيا مي رفت‌.
شب مي شد و روز.
جايي‌، شيطان نگران‌: تنهايي ما مي رفت‌.

 بازديد : 8749 بار

کلمات کليدي : سهراب سپهري شرق اندوه شيطان هم