+ * -
امروز 1 تير ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
نام صفحهبازديدقابليت نمايش
· تا انتها حضور[56345]تمامی بازدیدکنندگان
· اينجا هميشه تيه[22205]تمامی بازدیدکنندگان
· سمت خيال دوست[45872]تمامی بازدیدکنندگان
· تنهاي منظره[26708]تمامی بازدیدکنندگان
· چشمان يك عبور[26591]تمامی بازدیدکنندگان
· بي روزها عروسك[20294]تمامی بازدیدکنندگان
· متن قديم شب[22817]تمامی بازدیدکنندگان
· اينجا پرنده بود[27855]تمامی بازدیدکنندگان
· هم سطر، هم سپيد[16519]تمامی بازدیدکنندگان
· از آبها به بعد[21011]تمامی بازدیدکنندگان
· اكنون هبوط رنگ[15371]تمامی بازدیدکنندگان
· وقت لطيف شن[15866]تمامی بازدیدکنندگان
· نزديك دورها[27406]تمامی بازدیدکنندگان
· اي شور، اي قديم[22605]تمامی بازدیدکنندگان
· هميشه[19577]تمامی بازدیدکنندگان
· تا نبض خيس صبح[24457]تمامی بازدیدکنندگان
· دوست[37772]تمامی بازدیدکنندگان
· به باغ هم سفران[16804]تمامی بازدیدکنندگان
· نداي آغاز[29399]تمامی بازدیدکنندگان
· از سبز به سبز[19465]تمامی بازدیدکنندگان
· جنبش واژه زيست[14762]تمامی بازدیدکنندگان
· آفتابي[15298]تمامی بازدیدکنندگان
· ورق روشن وقت[16505]تمامی بازدیدکنندگان
· پرهاي زمزمه[13208]تمامی بازدیدکنندگان
· سوره تماشا[22061]تمامی بازدیدکنندگان
· شب تنهايي خوب[40923]تمامی بازدیدکنندگان
· صداي ديدار[21110]تمامی بازدیدکنندگان
· تپش سايه دوست[19427]تمامی بازدیدکنندگان
· پشت درياها[41434]تمامی بازدیدکنندگان
· واحه يي در لحظه[18042]تمامی بازدیدکنندگان
· نشاني[23415]تمامی بازدیدکنندگان
· پيغام ماهي ها[31310]تمامی بازدیدکنندگان
· غربت[23309]تمامی بازدیدکنندگان
· در گلستانه[43169]تمامی بازدیدکنندگان
· آب[24582]تمامی بازدیدکنندگان
· ساده رنگ[49643]تمامی بازدیدکنندگان
· و پيامي در راه[26800]تمامی بازدیدکنندگان
· روشني‌، من‌، گل‌، آب[34407]تمامی بازدیدکنندگان
· از روي پلك شب[17192]تمامی بازدیدکنندگان
· مسافر[52396]تمامی بازدیدکنندگان
· صداي پاي آب[93211]تمامی بازدیدکنندگان
· تا گل هيچ[11722]تمامی بازدیدکنندگان
· و چه تنها[15980]تمامی بازدیدکنندگان
· به زمين[9479]تمامی بازدیدکنندگان
· نيايش[12009]تمامی بازدیدکنندگان
· نيايش[10665]تمامی بازدیدکنندگان
· و شكستم ، و دويدم ، و فتادم[16192]تمامی بازدیدکنندگان
· ويد[9294]تمامی بازدیدکنندگان
· تراو[9758]تمامی بازدیدکنندگان
· تنها باد[14671]تمامی بازدیدکنندگان


[ 1 | 2 | 3 ]